The Strokes & The White Stripes.

The Strokes & The White Stripes.