My Melody Echo Chamber's vinyl.

My Melody Echo Chamber's vinyl.